Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Uniek van Bente

algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden Thuiswinkel.org zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfregulering (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de handelaar

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Verplichtingen van de klant in geval van herroeping

Artikel 8 – Klanten die gebruik maken van hun recht op herroeping en de daarmee gepaard gaande kosten

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer in geval van herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting van het herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Duurtransacties: duur , opzegging en verlenging

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 18 – Branchegarantie

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden Thuiswinkel.org

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

Aanvullende overeenkomst : een overeenkomst waarbij een consument producten, digitale inhoud en / of diensten verkrijgt via een overeenkomst op afstand, en een ondernemer of derde partij deze producten, digitale inhoud en / of diensten levert in overeenstemming met een afspraak tussen die derde en de handelaar;

Bedenktijd : de termijn waarbinnen een consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument : de natuurlijke persoon wiens handelingen niet worden verricht voor doeleinden die verband houden met de uitoefening van een beroep, bedrijf of bedrijf;

Dag : kalenderdag;

Digitale inhoud : gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurtransactie : een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en / of diensten, waarbij de verplichting tot levering en / of afname over een bepaalde tijd gespreid is;

Duurzame drager : elk middel – inclusief e-mails – dat een consument of handelaar in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht op te slaan op een manier die het toekomstige gebruik of de raadpleging ervan vergemakkelijkt gedurende een periode die past bij het doel waarvoor de informatie is bestemd. bedoeld, en die de ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie vergemakkelijkt;

Herroepingsrecht : de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van een overeenkomst op afstand;

Ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en / of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand : een overeenkomst die tussen een ondernemer en een consument tot stand komt in het kader van een systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en / of diensten, waarbij tot en met inclusief het moment dat de overeenkomst tot stand komt;

Modelformulier voor herroeping : het Europese modelformulier voor herroeping dat is opgenomen in Bijlage I van deze voorwaarden. De ondernemer is niet verplicht Bijlage I ter beschikking te stellen indien de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

Techniek voor communicatie op afstand : middel dat kan worden gebruikt voor communicatie over het aanbod van de ondernemer en het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de handelaar

Naam handelaar: Uniek van Bente

Vestigingsadres: Koolhoverweg 7

Telefoonnummer en tijd (en) waarop de handelaar telefonisch

bereikbaar is : +31 (0)6 188 50 900

E-mailadres: info@uniekvanbente.nl KvK-nummer: 82232431
BTW-identificatienummer: NL 246777102B01

Indien de activiteit van de handelaar is onderworpen aan een relevant vergunningensysteem: de gegevens van de toezichthoudende autoriteit.

Indien de handelaar een gereglementeerd beroep uitoefent:

– de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;

– de beroepstitel, de stad / stad in de EU of EER waar deze is toegekend;

– een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland gelden en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer ter inzage liggen en zo spoedig mogelijk kosteloos naar de consument worden toegezonden. mogelijk op verzoek van de consument.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, wordt, in afwijking van het vorige lid, en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument verstrekt, zodanig dat de consument deze gemakkelijk kan opslaan. ze op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer alvorens de overeenkomst op afstand te sluiten, aangeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden ingezien en dat deze op zijn verzoek langs elektronische weg of anderszins kosteloos worden toegezonden. manier.

In gevallen waarin naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of dienstgerelateerde voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich bij onverenigbaarheid steeds beroepen op de toepasselijke voorwaarde die voor hem het meest gunstig is. algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en / of diensten. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat informatie die voor de consument duidelijk maakt welke rechten en verplichtingen aan het aanvaarden van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – Het contract

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, treft de ondernemer passende beveiligingsmaatregelen.

De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – laten informeren over de mogelijkheid van de consument om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, alsmede over feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien dat onderzoek de handelaar gegronde redenen geeft om te weigeren de overeenkomst te sluiten, dan heeft hij gemotiveerd het recht een bestelling of aanvraag af te wijzen of de uitvoering ervan aan bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal uiterlijk bij levering van een product, dienst of digitale inhoud aan een consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument kan worden opgeslagen op een toegankelijke duurzame gegevensdrager, meesturen:

een. het kantooradres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

  1. de voorwaarden waaronder de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht en de wijze waarop hij dat doet, of een duidelijke verklaring omtrent de uitsluiting van het herroepingsrecht;
  2. informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  3. de prijs, inclusief alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; de kosten van aflevering voor zover van toepassing en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  4. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  5. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

In geval van een duurovereenkomst is het bepaalde in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. De ondernemer mag een consument vragen naar de reden van deze ontbinding, maar de consument is niet verplicht zijn / haar reden (en) op te geven.

De termijn bepaald in par. 1 ingaat op de dag nadat het product is ontvangen door de consument, of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, of:

als de consument meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een derde partij

door de consument aangewezen, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag een enkele bestelling voor meerdere producten met verschillende levertijden weigeren, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces duidelijk van op de hoogte heeft gesteld.

als de levering van een product bestaat uit verschillende leveringen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste levering of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.

Bij levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

Een consument heeft het recht om een ​​overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende ten minste veertien dagen. De ondernemer mag een consument vragen naar de reden van deze ontbinding, maar de consument is niet verplicht zijn / haar reden (en) op te geven.

De termijn bepaald in par. 3 gaat in op de dag nadat het contract is gesloten.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht niet heeft verstrekt of indien het modelformulier niet is verstrekt, eindigt de herroepingstermijn twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijk overeengekomen herroepingstermijn op basis van de vorige leden van dit artikel. .

Als de handelaar de in het vorige lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke herroepingstermijn, eindigt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop de consument de informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de herroepingstermijn

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, kenmerken en werkzaamheid van het product te beoordelen. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het product alleen mag hanteren en inspecteren zoals hij in een winkel zou mogen.

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product op een andere manier dan toegestaan ​​in lid. 1.

De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet vóór het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 – Consumenten die gebruik maken van hun herroepingsrecht en de daaraan verbonden kosten

De consument die gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, meldt dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

Zo snel mogelijk, maar niet later dan 14 dagen na de dag van melding als bedoeld in par. 1, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de termijn voor het retourneren van goederen in ieder geval in acht genomen als hij het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken.

De consument zendt het product terug met alle toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de consument.

De consument draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van het product. Indien de ondernemer niet heeft verklaard dat de consument deze kosten zal dragen of indien de ondernemer aangeeft bereid te zijn deze kosten zelf te dragen, zijn de kosten van het terugzenden van de goederen niet verschuldigd door de consument.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, nadat hij er uitdrukkelijk om heeft verzocht tijdens de bedenktijd de geleverde dienst of levering van niet voor verkoop gereed gemaakte gas, water of elektriciteit in een beperkt volume of een bepaalde hoeveelheid uit te voeren, dan heeft de consument is de handelaar een geldbedrag verschuldigd dat gelijk is aan dat deel van de overeenkomst dat de handelaar op het moment van herroeping heeft vervuld, in vergelijking met het volledig nakomen van de overeenkomst.

De consument draagt ​​geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van niet voor verkoop gereedgemaakte water, gas of elektriciteit – in een beperkt volume of hoeveelheid – of voor het leveren van centrale verwarming van de stad, indien:

de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kosten bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of:

de consument tijdens de bedenktijd niet expliciet heeft gevraagd naar de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming.

De consument draagt ​​geen kosten voor de gehele of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien:

voorafgaand aan de levering heeft hij niet uitdrukkelijk ingestemd met de uitvoering van de overeenkomst vóór het einde van de herroepingstermijn;

hij heeft niet erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

Als een consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de handelaar in geval van herroeping

Als de ondernemer het voor een consument mogelijk maakt om langs elektronische weg aangifte te doen van zijn herroeping, stuurt hij na ontvangst van een dergelijke verklaring onmiddellijk een ontvangstbevestiging.

De ondernemer vergoedt alle betalingen aan de consument onverwijld, inclusief eventuele leveringskosten die de ondernemer in rekening heeft gebracht voor het geretourneerde product, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop de consument melding heeft gemaakt van de herroeping. Behalve in gevallen waarin de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen, kan hij de terugbetaling uitstellen totdat hij het product heeft ontvangen of totdat de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, afhankelijk van wat eerder gebeurt.

De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Als de consument heeft gekozen voor een dure bezorgmethode boven de goedkoopste standaardlevering, hoeft de handelaar de meerkosten van de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de navolgende producten en diensten uitsluiten, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

Producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

Contracten gesloten tijdens een openbare veiling. Een openbare veiling wordt gedefinieerd als een verkoopmethode waarbij een handelaar producten, digitale inhoud en / of diensten aanbiedt op een veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle koper verplicht is de producten, digitale inhoud en / of diensten af ​​te nemen. ;

Servicecontracten, na volledige voltooiing van de service, maar alleen als:

de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

de consument heeft verklaard zijn herroepingsrecht te verliezen zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

Pakketreizen, pakketreizen en pakketreizen als bedoeld in artikel 7: 500 BW en overeenkomsten inzake personenvervoer;

Dienstenovereenkomsten voor toegang tot accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuur en catering;

Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst al een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en gemaakt zijn op basis van de specifieke keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te retourneren en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

Producten die door hun aard onherstelbaar vermengd zijn met andere producten;

Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

Verzegelde audio- / video-opnamen en computerapparatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

de levering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en

de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten met variabele prijzen aanbieden, voor zover deze prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft. Het aanbod dient te verwijzen naar deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

ze zijn het resultaat van wettelijke regelingen of bepalingen; of

de consument is bevoegd de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

In aanbiedingen van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

De ondernemer garandeert dat de producten en / of diensten beantwoorden aan de overeenkomst, de specificaties vermeld in het aanbod, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en / of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften die bestonden op het moment dat de overeenkomst tot stand kwam. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor andere dan normale aanduiding.

Een door de handelaar, fabrikant of importeur aangeboden extra garantieregeling kan nimmer afbreuk doen aan de wettelijke rechten en vorderingen die een consument op grond van de overeenkomst jegens de handelaar kan doen gelden indien de handelaar zijn deel van de overeenkomst niet nakomt.

Een extra garantie wordt gedefinieerd als elke verbintenis van een handelaar, zijn leverancier, importeur of fabrikant die een consument rechten of aanspraken verleent, die verder gaan dan de wettelijk voorziene, voor het geval hij zijn deel in het contract niet nakomt.

 

Artikel 13 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

Na ontbinding conform het vorige lid betaalt de ondernemer het bedrag dat hij betaald heeft onverwijld aan de consument terug.

Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

De consument heeft te allen tijde het recht om een ​​overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te beëindigen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument heeft te allen tijde het recht om een ​​overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten tegen het einde van de bepaalde duur met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn. dat niet langer is dan een maand.

Bij overeenkomsten als omschreven in de eerste twee leden kan de consument:

– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

– ze beëindigen op dezelfde manier als waarin ze zijn gesloten;

– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

In afwijking van het bepaalde in het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- of weekbladen of tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van ten hoogste drie maanden, indien de consument is vrij deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging op te zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één keer. maand en, in het geval van een overeenkomst tot regelmatige levering van dag- of weekbladen of tijdschriften, maar minder dan eenmaal per maand, een periode van ten hoogste drie maanden.

Een overeenkomst voor bepaalde tijd tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag- of weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnementen) wordt niet stilzwijgend verlengd en eindigt automatisch na afloop van de proefperiode of kennismakingsperiode.

Looptijd

Heeft een overeenkomst een duur van meer dan één jaar, dan heeft de consument na een jaar te allen tijde recht op opzegging met een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid een voortijdige opzegging van de overeenkomst noodzakelijk maken. zou onaanvaardbaar zijn.

 

Artikel 15 – Betaling

Voor zover in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden geen andere datum is bepaald, dienen de door de consument verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het begin van de herroepingstermijn te worden betaald, of bij gebreke van een herroepingstermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. . In het geval van een overeenkomst voor het verlenen van een dienst, gaat deze periode van 14 dagen in op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst (en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Als een consument zijn betalingsverplichting (en) niet tijdig nakomt, nadat de handelaar de consument heeft geïnformeerd over de niet-tijdige betaling, krijgt de consument 14 dagen de tijd om aan de betalingsverplichting te voldoen; bij uitblijven van betaling binnen deze termijn van 14 dagen is over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en heeft de ondernemer het recht om door hem gemaakte redelijke buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500, -; 10% over de volgende € 2.500; en 5% over de volgende € 5.000, – met een minimum van € 40, -. Van deze voor de consument gunstige bedragen en percentages kan de ondernemer afwijken.

 

Artikel 16 – Klachtenregeling

De ondernemer zorgt voor een klachtenprocedure, die voldoende bekendheid heeft gekregen en behandelt een klacht overeenkomstig deze klachtenregeling.

De consument die een tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst heeft geconstateerd, dient klachten onverwijld, volledig en duidelijk omschreven bij de ondernemer in te dienen.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien verwacht wordt dat een klacht een langere verwerkingstijd zal vergen, zal de handelaar binnen 14 dagen reageren met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de consument een uitgebreider antwoord kan verwachten.

Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org

De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.

De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze periode wordt de klacht een geschil dat onder de geschillenregeling valt.

 

Artikel 17 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen een ondernemer en een consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen tussen een consument en een ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren producten en diensten, kunnen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl) door hetzij de consument, hetzij de ondernemer, met inachtneming van het hierna bepaalde.

De Geschillencommissie neemt een geschil alleen in behandeling, indien de consument zijn klacht eerst onverwijld bij de ondernemer heeft ingediend.

Leidt de klacht niet tot een oplossing, dan dient het geschil uiterlijk 12 maanden nadat de consument de klacht bij de ondernemer heeft ingediend bij de Geschillencommissie te worden ingediend.

Als een consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan die keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument eerst de handelaar.

Indien een ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, geeft de consument op schriftelijk verzoek van de ondernemer aan of hij een overeenkomst heeft, of geeft hij er de voorkeur aan dat het geschil wordt behandeld door de bevoegde rechter. . Als de consument zijn keuze niet binnen vijf weken kenbaar maakt aan de ondernemer, heeft de ondernemer het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Voor uitspraken van de Geschillencommissie gelden de voorwaarden zoals vastgelegd in het reglement van de Geschillencommissie. Beslissingen van de Geschillencommissie geschieden in de vorm van een bindend advies.

De Geschillencommissie zal een geschil niet in behandeling nemen – of zal de tussenkomst beëindigen – indien de ondernemer surseance van betaling heeft gekregen, failliet is gegaan of feitelijk zijn activiteiten heeft beëindigd voordat de commissie het geschil tijdens een zitting heeft behandeld en een einduitspraak heeft gedaan. .

Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere bevoegde geschillencommissie is erkend of is aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), dan heeft de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur jurisdictie voor geschillen die voornamelijk betrekking hebben op de verkoopmethode of op het verlenen van diensten op afstand. Voor alle overige geschillen is dit de andere geschillencommissie die is erkend door de SGC of is aangesloten bij het Kifid.

 

Artikel 18 – Bijkantoorgarantie

Thuiswinkel.org staat in voor de nakoming van de verplichtingen van haar leden met betrekking tot bindende adviezen die hun zijn opgelegd door de Geschillencommissie Thuiswinkel, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de datum van dat advies ter toetsing voor te leggen aan de Rechtbank. . Bij gerechtelijke verificatie eindigt de schorsing van de garantie en treedt de garantie weer in werking op het moment dat de rechterlijke uitspraak onherroepelijk en definitief wordt, waarbij de rechter heeft verklaard dat het bindend advies bindend is. Tot een maximum bedrag van € 10.000, – per bindend advies zal Thuiswinkel.org dit bedrag aan de consument uitkeren. Bij bedragen hoger dan € 10.000, – per bindend advies, wordt € 10.000, – uitgekeerd. Voor zover het bedrag hoger is dan € 10.000, – Thuiswinkel.

Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en zijn vordering op de ondernemer overdraagt ​​aan Thuiswinkel.org. Voor zover de vordering op de ondernemer het bedrag van € 10.000, – te boven gaat, wordt de consument de mogelijkheid geboden zijn vordering op de ondernemer boven het bedrag van € 10.000, – over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie de betaling van het bedrag zal nastreven. vordering in de rechtbank op haar eigen titel en kosten.

 

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende bedingen of bedingen die afwijken van deze algemene voorwaarden, mogen voor de consument niet nadelig zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd, dan wel op zodanige wijze dat de consument deze op een gemakkelijk toegankelijke manier kan opslaan op een duurzame drager.

 

Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden Thuiswinkel.org

Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.

Wijzigingen in deze voorwaarden treden pas in werking nadat deze op de juiste wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande dat bij wijzigingen gedurende de geldigheidsduur van een aanbod het voor de consument meest gunstige beding prevaleert.

Thuiswinkel.org

Postbus 7001, 6710 CB EDE, Nederland.

Er kunnen alleen rechten worden ontleend aan de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden.